KALENDARIUM DZIEJÓW KOŚCIOŁA I KLASZTORU


1624, 22 lipca 
– przybycie OO. Reformatów do Biecza; uroczyste wprowadzenie do kościoła św. Jakuba i umieszczenie krzyża na miejscu przyszłego klasztoru;
– budowa pierwszego klasztoru przy wspomnianym kościele na tzw. Przedmieściu Dolnym w pobliżu rzeki Ropy;

1642, 22 kwietnia – na prośbę Jana Wielopolskiego, starosty bieckiego, król Władysław IV przekazuje reformatom zabudowania dotychczasowego grodu starościańskiego na wzgórzu od wschodniej strony miasta (teren obecnego klasztoru);

1645, 12 maja – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła i klasztoru pw. św. Anny (ks. Albert Zaleyski, oficjał i prepozyt biecki);

1650, 8 września – uroczyste wprowadzenie zakonników do nowo zbudowanego klasztoru;

1655 – zakończenie budowy kościoła (w stanie surowym);

1657 – w obliczu groźby najazdu wojsk Rokoczego klasztor został ufortyfikowany (wały i fosy);

1662 – o. Franciszek Kwintowicz i br. Witalis Zaleski zmarli posługując chorym w czasie zarazy;

1663, 16 września – konsekracja kościoła klasztornego i pięciu ołtarzy przez bpa Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego;

1690, 20 lipca – konsekracja kolejnych dwóch ołtarzy bocznych (bp Stanisław Szembek, sufragan krakowski);

1733 – budowa muru przykościelnego z czternastoma kapliczkami Męki Pańskiej;

1739 – 1746 – budowa nowych ołtarzy; wykonanie sześciu konfesjonałów; zainstalowanie pozytywu na chórze organowym; wymiana dachówki;

1770, 5 kwietnia – splądrowanie i ograbienie kościoła i klasztoru przez wojska rosyjskie; pobicie zakonników;

1784, 26 października – złożenie szczątków zmarłych pochowanych w podziemiach kościoła we wspólnej mogile na placu przykościelnym;

1861 – wymurowanie nowej studni w wirydarzu klasztornym;

1869 – 1872 – kapitalny remont kościoła i klasztoru (nowe tynki i więźba dachowa, renowacja ołtarzy, remont kapliczek Męki Pańskiej i wstawienie nowych obrazów tamże;

1890 – położenie nowej marmurowej posadzki; pokrycie dachu blachą;

1895 – przebudowa klasztoru; położenie dachówki w miejsce dotychczasowych gontów;

1901 – ściany świątyni pokryto ozdobnym ornamentem;

1903 – zakupiono nowe 16-głosowe organy firmy „Rieger”;

1909 - 1910 – sporządzenie nowych sześciu konfesjonałów;

1914 – w czasie I wojny światowej ucierpiał dach klasztoru i kościoła; klasztor został ograbiony przez frontowe oddziały węgierskie;

1915, 6 stycznia – zorganizowano w klasztorze przyfrontowy rosyjski szpital, przejęty 2 maja przez wojska austriackie; utworzenie cmentarza wojskowego na placu przykościelnym (poza murem);

1937 – zaprowadzenie instalacji elektrycznej;

1940 – 1941 – prawie cały klasztor był zajęty na kwatery dla niemieckich wojskowych;

1941, 13 sierpnia – klasztor stał się miejscem internowania dla biskupa łódzkiego Włodzimierz Jasińskiego, któremu towarzyszył biskup pomocniczy Kazimierz Tomczak, kilku księży i osoby świeckie (do 4 listopada 1944);

1944 – cztery cele klasztoru zostały zajęte na szpital;

1945, 11-12 stycznia – wskutek nalotów i bombardowań z dachów klasztornych pospadała dachówka; wyleciały wszystkie okna w kościele i duża część w klasztorze; uszkodzone zostały witraże w ołtarzu głównym;

1945, wrzesień – 1948, czerwiec – w części klasztoru znajdowała się bursa dla 30. uczniów miejscowych szkół;

1947 – przyłączenie klasztoru do miejskiej sieci gazowej;

1953 – 1960 – w klasztorze funkcjonował Diecezjalny Dom Rekolekcyjny;

1954 – remont kościoła; usunięcie ornamentów zdobiących ściany świątyni;

1970 – położenie nowych tynków na całym budynku klasztornym;

1976 – ponowne pokrycie ścian świątyni elementami dekoracyjnymi;

1980 – pokrycie klasztoru blachą; wzniesienie groty Matki Bożej na placu przykościelnym;

1987 – 1927 października – poświęcenie nowych obrazów Drogi Krzyżowej na placu przykościelnym;

1998 – rozpoczęcie kompleksowego remontu obiektów klasztornych;

1999, 23 sierpnia – erygowanie parafii p.w. św. Anny przy kościele klasztornym;

2004, 26 września – poświęcenie ołtarza polowego i figur na nowo powstałym placu misyjnym.